ES finansavimo priemonės

Teikiame konsultavimo paslaugas pagal  kvietimus šioms finansavimo priemonėms:

„SMART FDI“ (galioja iki 2020-11-30)

Priemonė skirta paremti užsienio įmonių investicijas:

  • į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas;
  • į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu;
  • į įmonės MTEPI infrastruktūra kūrimą ar plėtimąsi.

„INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO–VERSLO PROJEKTAI“ (Galioja iki 2018-09-25)

Priemonės tikslas skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

„PRAMONĖS SKAITMENINIMAS LT“

Priemonės tikslas skatinti įmones investuoti į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą. Įsigyti modernia įrangą gamybos pajėgumų didinimui.

„AUDITAS PRAMONEI LT“

Priemonės tikslas skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.

„ECO-INOVACIJOS LT+“

Priemonė skirta modernios įrangos įsigijimui siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

„INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO–VERSLO PROJEKTAI“

Priemonė skirta finansuoti įrangos, įrengimų ir su projekto vykdymu susijusias išlaidas, kai yra vykdoma MTEP veikla.

Priemonė skirta finansuoti statybą, rekonstravimą, remontą, įrangos ir įrengimų išlaidas, kuriant/plečiant įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūrą.

„AUDITAS PRAMONEI LT“ Nr.2

Priemonės skirta įsigyti energetinio suvartojimo audito paslaugas.

„ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI LT+“ (Planuojamas paskelbimas 2019 m. III ketv.)

Priemonė skirta modernios įrangos įsigijimui kuri paskatintų atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą.

„DIZAINAS LT“

Priemonė skirta finansuoti originalių gaminių ir paslaugų dizaino sukūrimui ar pakeitimui.

„ECO-INOVACIJOS LT“ Nr. 2

Priemonė skirta diegtis netechnologines ekoinovacijas, t. y. diegti  aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemas, atlikti gamybos technologinius ir (ar) aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius taikyti ekologinio projektavimo principus.

„E-VERSLAS LT“

Priemonė skirta finansuoti kompiuterinės įrangos, programinės įrangos, patentų ir licencijų įsigijimą siekiant optimizuoti verslo procesus.

„DPT PRAMONEI LT+“ Nr. 2 

Priemonė skirta modernios įrangos įsigijimui diegiant inovatyvius produktus.

„INOKLASTER LT“ Nr.2

Priemonės skirta finansuoti klasterio veiklos kūrimąsi ir plėtrą.

„INOSTAŽUOTĖ“

Priemonė skirta finansuoti darbuotojų mokymus užsienyje, taip pagerinant darbuotojų gebėjimus dirbti su naujomis technologijomis ir sudarant galimybes įgyti reikiamų įgūdžių užsienio MTEPI centruose.

INOPATENTAS

Priemonė skirta patentų ir kito nematerialiojo turto gavimo, tvirtinimo ir apsaugos išlaidų finansavimui

„INOVACINIAI ČEKIAI“

Priemonė skirta techninių galimybių studijų parengimo įsigijimui iš mokslo ir studijų institucijų ir ankstyvosios stadijos MTEP paslaugų įsigijimui iš mokslo ir studijų institucijų.

KOMPETENCIJOS LT

Priemonė skirta asociacijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui finansuoti

KOMPETENCIJŲ VAUČERIS

Priemonė skirta mokymų išlaidoms padengti, taikant fiksuotąsias sumas.

„NAUJOS GALIMYBĖS LT“

Priemonė skirta finansuoti įmonių dalyvavimą tarptautinėse parodose.

PAMEISTRYSTĖ

Priemonė skirta specialistų apmokymui darbo vietoje.

„PROCESAS LT“

Priemonė skirta išorinių konsultacinių paslaugų, reikalingų įmonių inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimui, standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimui ir patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų įsigijimui.

„REGIO INVEST LT+“ 

Priemonė skirta finansuoti statybą, rekonstravimą, remontą, įrangos ir įrengimų išlaidas.

Projektai turi būti įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes.